Privacy Statement

1. Algemeen

Welkom bij Glowi! Wij zijn blij met jouw belangstelling voor onze websites en onze dienstverlening. De bescherming van jouw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen dan ook alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Aan de hand van dit privacy statement wensen wij jou op een duidelijke en transparante wijze te informeren over, onder andere, welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen, hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren, wat jouw privacy-rechten zijn en met wie je contact kan opnemen indien je nog vragen hebt hierover. Wij kunnen dit privacy statement wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan jouw feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2. Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (de “verwerkingsverantwoordelijke”) via de websites, telefonisch, per post en/of per e-mail.

Hieronder vind je onze contactgegevens:

www.glowi.be
Stellar NV, met ondernemingsnummer BE 0507.761.247, handelend onder de naam "Glowi"
Maatschappelijke zetel:
Diestersesteenweg 52
3583 Paal
+32(0) 11 93 30 60
privacy@glowi.be

facilities.glowi.be
Ariël Facilitaire Diensten NV, met ondernemingsnummer BE 0424.142.990, handelend onder de naam "Glowi Facilities"
Maatschappelijke zetel:
Diestersesteenweg 56
3583 Paal
+32(0) 11 93 30 60
privacy@glowi.be

jobs.glowi.be
Job Expert NV, met ondernemingsnummer BE 0449.516.509, handelend onder de naam "Glowi Jobs"
Maatschappelijke zetel:
Opheldingsweg 2
3520 Zonhoven
+32(0) 11 93 30 60
privacy@glowi.be

Mojo BV, met ondernemingsnummer BE 0728.999.738, handelend onder de naam "Glowi Jobs"
Maatschappelijke zetel:
Hoeksken 27
9940 Evergem
+32(0) 11 93 30 60
privacy@glowi.be

goodies.glowi.be
Neat Services BV, met ondernemingsnummer BE 0686.695.068, handelend onder de naam "Glowi Goodies"
Maatschappelijke zetel:
Diestersesteenweg 56
3583 Paal
+32(0) 11 93 30 60
privacy@glowi.be

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, en om verlies en onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen treffen wij alle redelijke technische en organisatorische maatregelen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

3. Persoonsgegevens die verzameld worden

Voor de toepassing van dit privacy statement wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3.1. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken onder meer persoonsgegevens wanneer je onze website (www.glowi.be) bezoekt of er gebruik van maakt, of wanneer je een inschrijvingsformulier invult in één van onze kantoren. Je kan tijdens je bezoek aan onze kantoren of op de website op verschillende momenten persoonsgegevens met ons delen: bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, (online) aanvragen van een huishoudhulp, solliciteren voor een job, inschrijven op de nieuwsbrief of wanneer je ons contacteert via onze contactformulieren. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling of vraag, andere persoonsgegevens hebben we nodig om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op je behoeften. Daarenboven verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer je telefonisch contact opneemt met onze klantendienst.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken via de website, wordt er op de verschillende webpagina’s waar er persoonsgegevens aan je worden gevraagd, duidelijk aangegeven welke persoonsgegevens je verplicht aan ons dient mee te delen (aangeduid door het symbool *) en welke optioneel zijn.

Wij beogen in principe geen persoonsgegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

3.2. Persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd

Door gebruik te maken van onze website worden de volgende persoonsgegevens automatisch door ons verwerkt:

 • Cookies: bepaalde persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website (meer informatie hierover lees je in onze cookie policy);
 • Transactie historie: we bewaren ook gegevens over je eerdere aanvragen zodat je deze makkelijk kan terugvinden in jouw account;
 • Klantnummer: elke klant krijgt van ons een uniek klantnummer na zijn of haar eerste afname van een dienst;
 • IP-adres: een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om je toegang te verlenen tot het internet. Wij maken gebruik van je IP-adres om eventuele fraude te bestrijden bij het plaatsen van een bestelling, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden;
 • Het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
 • De internetpagina die je het laatst bezocht.

3.3. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel lees je: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) en op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd.

Elke verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meer specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De nummering die je terugvindt in de kolom ‘rechtsgrond’ heeft de volgende betekenis:

 1. Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons, als verwerkingsverantwoordelijke, rust;
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) betalingsgegevens en IP-adres)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, GSM-nummer, eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer)), voorkeursdagen, kennismaking, rokers, huisdieren, inschrijving bij andere kantroen, dienstencheques, aandachtspunten

Beheer en uitvoering van uw aanvraag en/of bestelling

Verwerking van uw inschrijvingsformulier

b)

b)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, eventueel leveringsadres), betalingsgegevens en IP-adres

Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie)

b)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres), betalingsgegevens en IP-adres

Service voor, tijdens of na onze dienstverlening en klachtenbehandeling

b)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres)

Om jou te identificeren en op een juiste wijze aan te spreken in onze communicatie

d)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) en IP-adres

Om te communiceren over de planning en prestaties van huishoudhulp

b)

Identificatie- en contactgegevens (e-mailadres) en IP-adres

Jou, als klant, informeren over onze producten, diensten of relevante aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief)

d)

Identificatie- en contactgegevens (e-mailadres) en IP-adres

Jou, als prospect, informeren over onze producten en diensten (bv. door middel van een nieuwsbrief)

a)

Wachtwoord

Voor het aanmaken en beveiligen van jouw persoonlijk account

b)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) en IP-adres

Verzamelen van productfeedback ter verbetering van onze producten en diensten, alsook ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website

d)

Cookies

Om de inhoud van onze website aan te passen aan elke individuele bezoeker

d)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens

Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen

c)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen

Ter verdediging en bescherming van onze rechten

b)

IP-adres

Voor statistische doeleinden met betrekking tot het aantal bezoekers op verschillende onderdelen van de website

d)

4. Jouw privacy-rechten

Om je meer controle te geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens, beschik je over de volgende privacy-rechten:

4.1. Recht op inzage in jouw persoonsgegevens die wij verwerken

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken.

Als wij ze verwerken, dan heb je het recht om deze persoonsgegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 4. de bewaartermijn of de criteria ter bepaling van die termijn;
 5. het bestaan van uw privacy-rechten;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 7. de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als wij je geen toegang kunnen geven tot jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van een wettelijke verplichting), laten wij je weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan je een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die je opvraagt.

4.2. Recht op verbetering en aanvulling

Wanneer jouw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

4.3. Recht op gegevenswissing

Je kan ons in bepaalde gevallen vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. In dat geval dien je er evenwel rekening mee te houden dat wij jou geen service meer kunnen bieden indien je dat wenst. Houd er ook rekening mee dat je recht op gegevenswissing niet absoluut is. Wij hebben het recht om jouw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder andere, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wij zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

4.4. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Ook heb je het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor je toestemming hebt gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover dit technisch mogelijk is, bezorgen wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan deze nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

4.5. Recht op de beperking van de verwerking

Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

 1. je betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
 2. de verwerking van jouw persoonsgegevens is onrechtmatig;
 3. wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bewaar tegen de verwerking, kan je verzoeken om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.

4.6. Recht van bezwaar

Je kan, op grond van jouw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

4.7. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die je aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.

In drie situaties kan je je niet op dit recht beroepen:

 1. als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
 2. als de besluitvorming berust op jouw uitdrukkelijk toestemming; of
 3. als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van de overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

4.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken op eenvoudig verzoek.

4.9. Uitoefenen van uw privacy-recht

Om deze privacy-rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: privacy@glowi.be. Je kan ook inloggen op jouw account op onze website en naar de rubriek “mijn account” gaan om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Wij stellen het op prijs als je eventuele onjuiste persoonsgegevens zelf wijzigt in jouw account zodat wij je in de toekomst op een correcte wijze kunnen benaderen. Om jouw identiteit te kunnen nagaan vragen wij je om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om je een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan jouw verzoek.

5. Doorgeven aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Wel kunnen je persoonsgegevens intern binnen het netwerk van "Glowi" worden doorgegeven aan andere business units, kantoren, onze franchisenemers, en aan leveranciers waar wij een beroep op doen om te voorzien in onze dienstverlening (zoals het leveren van je aanvragen en/of bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven (op basis van ons afgewogen gerechtvaardigd belang)). Hierdoor kunnen we onze dienstverlening ook verbeteren. Deze leveranciers zijn contractueel gehouden om deze persoonsgegevens slechts in opdracht van “Glowi” te verwerken. Daarnaast zijn zij contractueel gebonden om deze persoonsgegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Wij geven verder geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij (a) aan onze rechtsopvolgers of andere verbonden vennootschappen, voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacy statement, (b) wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties) of (c) jij ons daar toelichting voor geeft

Wij geven jouw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover wij hiertoe wettelijk gerechtigd zijn. Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

6. Duur van het bijhouden van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde doel of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd. Voor zover geen wettelijke bewaarperiode bestaat, worden jouw persoonsgegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij jouw persoonsgegevens kunnen bewaren als je ons hiervoor toestemming hebt verleend of als wij deze persoonsgegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen. De gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Glowi heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.

In geen geval kan Glowi aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Glowi houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites, die Glowi niet controleert en waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Deze websites worden niet beheerd door Glowi. Glowi is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Glowi raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke website die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit privacy statement.

8. Klachten?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website:

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Je heb het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop Glowi omgaat met de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Klachten in verband met ons privacy statement kunnen tevens gestuurd worden naar privacy@glowi.be.

9. Heb je nog vragen?

Dan mag je ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres: privacy@glowi.be.

Laatst bijgewerkt op 24/03/2023